آزمایشگاه تصفیه خانه

این تصفیه خانه مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفی آب است که کلیه آزمایشات مربوط را در حد استاندارد انجام می دهد. از جمله وظایف آزمایشگاه می توان :
● کنترل عملکرد بهینه فرآیند تصفیه آب در کلیه مراحل.
● تعیین میزان تزریق گاز کلر و مواد شیمیائی برای تصفیه آب با توجه به میزان آب خام ورودی از سدها و انجام آزمایشات مربوطه.
● کنترل کیفیت آب تصفیه شده خروجی برابر استانداردهای جهانی.
را نام برد.


ژنراتور برق اضطراری

این تصفیه خانه مجهز به دیزل ژنراتور برق اضطراری به قدرت 280 کیلووات است که می تواند ظرف 50 ثانیه پس از قطع برق شبکه وارد مدار بهره برداری شود. در این مدت هیچ خللی به سیستم بهره برداری تصفیه خانه وارد نمی شود و سیستم می تواند بکار خود ادامه دهد 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ