آیا می توان از علامت تجارتی دیگری استفاده نمود

اگر بدون اجازه مالک علامت تجاری باشد خیر
6- آیا می توان علامت تجارتی مشهوری که در ایران به ثبت نرسیده است را به نام خود ثبت نمود؟
ج: می توان چنین در خواستی را داشت . اما چون غالب علامتهای مشهور درکشورهای عضو کنوانسیونهای جهانی که ایران هم به آن پیوسته است از جمله کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده است بعدها مالکین علامت به محض اطلاع می توانند علاوه بر در خواست ابطال علامت شما از شما ضرر و زیانهای هنگفتی را نیز مطالبه کنند . البته اداره مالکیتهای صنعتی با یک بر خورد عرفی به موضوع می پردازد و اغلب چنین در خواستهایی را نمی پذیرد.
7- اگر شخصی بدون اجازه مالک علامت از علامت تجارتی وی استفاده کند چه مجازاتی را دارد.
ج: می توان چنین در خواستی را داشت . اما چون غالب علامتهای مشهور درکشورهای عضو کنوانسیونهای جهانی که ایران هم به آن پیوسته است از جمله کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده است بعدها مالکین علامت به محض اطلاع می توانند علاوه بر در خواست ابطال علامت شما از شما ضرر و زیانهای هنگفتی را نیز مطالبه کنند . البته اداره مالکیتهای صنعتی با یک بر خورد عرفی به موضوع می پردازد و اغلب چنین در خواستهایی را نمی پذیرد.
8- آیا می توان محصولاتی را که با علامت تجاری تحت مالکیت من وارد شده است ولی از من هیچگونه مجوزی گرفته نشده است توقیف نمود؟
ج: اصولا هر محصولی که با یک علامت تجارتی ثبت شده در ایران وارد می شود یا باید توسط مالک آن و یا شخصی که نمایندگی وکالت و یا اجازه واردات از سوی مالک دارد ترخیص شود . چنانچه شما مالک علامت تجارتی هستید و از این واردات اطلاع پیدا نمائید می توانید از طریق مراجع قضائی مانع واردات آن کالا شد و آنرا توقیف نمود.
9- مدتی که توسط قانونگذار ایرانی از علامت تجاری حمایت شده است چند سال است؟
ج: 10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیتهای صنعتی
10- آیا می توان در هر دادگاهی در کشور اقامه دعوی در رابطه با موضوعات علامت تجاری نمود.
ج: طرح دعوی بلااشکال است . باید دانست فقط دادگستری شهر تهران می تواند به این دعوی رسیدگی نماید اما این موضوع مانع از این نیست که دادگاههای سایر شهرستانها از رسیدگی اولیه و مقدماتی استنکاف نمایند بلکه به صراحت قانون سایر محاکم در شهرستانهای دیگر باید اقدامات مقدماتی را انجام دهند و حتی می توانند تا مرحله صدور قرار تامین اقدام و پرونده را برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال کنند.