ارزیابی لزوم شرکت در نمایشگاه

قبل از تصمیم به شرکت در هر نمایشگاهی ابتدا باید چند مساله را روشن ساخت. به منظور نتیجه گیری بهتر از شرکت در نمایشگاه لازم است جواب درستی برای پرسش های زیر داشته باشید: ساخت غرفه
- شرکت در نمایشگاه برای شما چه منافعی در بر خواهد داشت؟
- آیا زمان برگزاری آن برای کالای شما مناسب است؟
- آیا هدف های شما از شرکت در نمایشگاه تحقق خواهد یافت؟
- آیا بازر منطقه هدفی برای محصولات تان است؟
- آیا به طور تدریجی و یا دایمی می توانید با تولیدات تان پاسخگوی تقاضای کالا باشید؟
- آیا محصولات شما در سطح استانداردهای بازار است؟
- مشکلات شما در رابطه با بازار چیست؟
- هدف اصلی شما از شرکت در نمایشگاه ها چیست؟
- به نمایش گذاشتن کالاهای تان به طور موثر مستلزم چه هزینه هایی برای شماست؟
- آیا نتایج به دست آمده در این نمایشگاه ارزش هزینه های را دارد؟