ارزیابی لزوم شرکت در نمایشگاه

قبل از تصميم به شرکت در هر نمايشگاهي ابتدا بايد چند مساله را روشن ساخت. به منظور نتيجه گيري بهتر از شرکت در نمايشگاه لازم است جواب درستي براي پرسش هاي زير داشته باشيد: ساخت غرفه
- شرکت در نمايشگاه براي شما چه منافعي در بر خواهد داشت؟
- آيا زمان برگزاري آن براي کالاي شما مناسب است؟
- آيا هدف هاي شما از شرکت در نمايشگاه تحقق خواهد يافت؟
- آيا بازر منطقه هدفي براي محصولات تان است؟
- آيا به طور تدريجي و يا دايمي مي توانيد با توليدات تان پاسخگوي تقاضاي کالا باشيد؟
- آيا محصولات شما در سطح استانداردهاي بازار است؟
- مشکلات شما در رابطه با بازار چيست؟
- هدف اصلي شما از شرکت در نمايشگاه ها چيست؟
- به نمايش گذاشتن کالاهاي تان به طور موثر مستلزم چه هزينه هايي براي شماست؟
- آيا نتايج به دست آمده در اين نمايشگاه ارزش هزينه هاي را دارد؟