الزامات ثبت علائم چيست

جديد بودن ، ابتكاري بودن و عدم ايجاد شبهه در مصرف كننده نكات اساسي است كه بايد در انتخاب يك علامت رعايت شود.
براي آنكه يك علامت قابل ثبت باشد ، بايد يك كلمه،لوگو،عكس،يا ساير نشانه هايي باشد كه ويژگي تمايزدهنده گي داشته و به روشني كالا يا خدمات شما را از ساير تجار مجزا كند.همچنين بايد از نشان ها ، كلمات ، عكسها و.. هاي استفاده كنيد كه جنريك(عمومي) نشده باشد.

چه علامتي را نمي توان ثبت كرد ؟
بر اساس ماده32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی)
علامت در موارد زير قابل ثبت نيست:
الف- نتواند کالاها يا خدمات يک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.
ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاري يا عمومي را به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي کالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه کند.
د- عين يا تقليد نشان نظامي ،پرچم، يا ساير نشان هاي مملکتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يک نام يا نشان رسمي متعلق به کشور، سازمان هاي بين الدولي يا سازمان هايي که تحت کنوانسيون هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذکور يکي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحيتدار کشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه - عين يا به طرز گمراه کننده اي شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاري باشد که براي همان کالاها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگري در ايران معروف است.
و- عين يا شبيه آن قبلا" براي خدمات غير مشابه ثبت علامت تجاری و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا" ميان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز- عين علامتي باشد که قبلا" به نام مالک ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان کالا و خدمات و يا براي کالا و خدماتي است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.