انتخاب بویلر و ديگ بخار لوله آتشي چگونه است ؟

انتخاب نوع ديگ :
انتخاب نوع ديگ مورد نياز جهت كاربري خاص بستگي به عوامل زيادي دارد كه از آن جمله مي توان از محدوديت عمده طرحهاي موجود از نظر ظرفيت، فشار و دماي بخار نام برد. اين محدوديت ها در سطح گسترده اي در بين سازنده ها متفاوت است و بستگي به تخصص آنها در توليد انواع ديگ هاي بخار دارد. بنابراين هر نوع محدوديتي كه در اين فصل به آن اشاره مي شود در ارتباط با مسايل كلي صنعت است (جدول 2-1) به طور نمونه ممكن است سازنده اي براي مورد خاصي، ديگ بخار لوله – آبي كوچكي را معرفي نمايد. هزينه ها نيز ممكن است بين يك سازنده و سازنده ديگر فرق كند و امر انتخاب را مشكل سازد .
مقايسه هايي كه در اين فصل شده با اين فرض است كه همه انواع ديگ بخار و بويلر ها توسط يك سازنده ساخته شده است . شايد عامل عمده در تاسيس يك كارخانه، هزينه اوليه آن است . با رسيدن پيشنهادات مختلف قيمتها و توليدات يكسان، بايستي به ارزيابي شاخصه هاي مهندسي پرداخت و بهترين طرح را انتخاب نمود و به نكات زير توجه نمود:
مصرف نيروي برق لوازم كمكي، سهولت پاك كردن ديگ، مقدار انتقال حرارت قطعات مختلف ديگ (بويلر) ، كيفيت آب تغذيه مورد نياز و توانايي كاركنان عملياتي موجود كارخانه.

انواع ديگ هاي موجود مورد نياز صنايع از اين قرار است:
- لوله – آتشي يا شل (SHELL)
- تركيبي (تركيب لوله – آتشي و لوله – آبي)
- لوله – آبي

ديگ هاي لوله – آبي از نظر شيوه ساخت از اين قرار هستند:
- مونتاژ در كارخانه
- مدولار (ساخت قطعات يك پارچه و وصل آنها در محل)
- مونتاژ در محل