انتخاب سیستم لوله کشی و اتصالات

انتخاب سامانه لوله کشی و اتصالات مناسب باید با ملاحظات بسیاری انجام گیرد،از جمله:سیستم لوله کشی

• نرخ جریان سیال
• تغییرات گذرا در نرخ جریان (احتمال وقوع ضربه قوچ)
• گرانروی سیال
• محدوده فشار کاری
• محدوده دمای کاری
• محل و مکان کار
• خورندگی سیال
• سطح مهارت نصاب

 

همچنین جهت تصمیم گیری مناسب‌تر به پرسشهای زیر باید پاسخی علمی داد , این سئوالات به شرح ذیل است :

• تبخیر شدن سیال درون لوله(آیا احتمال پیدایش جریان دوفازی وجود دارد؟)
• آیا سیال درون لوله ممکن است به صورت حلال بلقوه واشرها و مواد آب بندی عمل کند؟
• آیا سطح خارجی لوله در محیطی خورنده قرار دارد؟
• چگونه با انبساط و انقباض لوله می توان تطبیق یافت؟
• آیا کارفرما روشهای غیرمعمول را می پذیرد؟
• آیا پروژه در مرحله پیشنهاد است یا کارفرما در حال اجرای آن می باشد؟
• آیا روشهای متصل کردن نیازمند خرید تجهیزات ایجاد یا شکل دهی اتصال می باشند؟
• لوله کشی و تجهیزات متصل شده به آن چگونه نگهداری خواهند شد؟
• آیا این تجهیزات در معرض تعویض مکرر هستند؟

بررسی این عوامل به طراح کمک می کند سیستم‌های لوله کشی و اتصال مناسب و کارا انتخاب نماید.