بازارچه مرزی

 

در این مقاله سعی شده است که نقش بازارچه مرزی در توسعه شهر پاوه را به عنوان یک ابزار برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی در سطح ملی و فراملی با توجه به رویکرد امنیت ملی و ایجاد اشتغال بررسی شود. این مقاله با رویکرد توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به تحریر در آمده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فعالیت بازارچه مرزی شهر پاوه باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در توسعه شهری (حمل و نقل بار و مسافر، عملیات بارگیری و غیره) شده که سهم اشتغال غیر مستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می باشد. فعالیت بازارچه مرزی شهر پاوه باعث افزایش درآمد مرزنشینان این شهر گردیده که در این میان درصد کمی بیشترین درآمد و سهم اکثریت به مراتب کمتر می باشد. استقرار بازارچه مرزی شهر پاوه و ایجاد اشتغال برای ساکنین مرزنشین نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به شهر بکاهد اما در این میان از کنترل اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است. بازارچه مرزی شهر پاوه تاثیر شگرفی در تامین مایحتاج نیازهای ساکنین مرزنشین نداشته و کالا های مبادله شده عمدتا رویکرد فرا استانی و فرا منطقه ای دارند.