تست سلامت دیود

برای آزمایش سالم بودن دیود از خواص عبور جریان می توان استفاده نمود، بدین ترتیب که به وسیله اهم متر،سیم مثبت آنرا به آند دیود (قطب مثبت) و سیم منفی آنرا به کاتد دیود (قطب منفی) وصل شود . در این زمان اهم متر مقاومت زیادی را نشان می دهد، زیرا در سیم مثبت اهم متر جریان منفی برقرار می شود و این جریان توان عبور از دیود را ندارد و اگر سیمها را جابه جا کنیم جریان از دیود عبور می کند و دستگاه مقاومت کمتری را نشان می دهد. ال ای دی hg

انواع دیود:
1.دیودهای معمولی
2- دیودهای زنر
3- دیودهای نوری
4- دیودهای تونل
5.فتو دیود