تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده حاصل از گندزدایی آب

در فرآیندهای دستگاه تصفیه آب برای کاربردهای تجاری و مصارف انسانی تصفیه آب انواع مختلفی از ترکیبات آلی تولید می‌گردد.

این گروه از ترکیبات آلی تصفیه آب از طریق تغییرات شیمیایی مواد آلی طبیعی در مراحل گندزدایی آب در تصفیه آب تشکیل می‌شوند.برای مثال تحت شرایط واکنش‌های صورت گرفته در دستگاه تصفیه آب خانگی کلر می‌تواند مواد هیومیکی را به تری‌هالومتان‌ها و سایر ارگانوهالوژن‌ها تبدیل نماید.سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده اخیرا اقدام به انتشار دستورالعمل انتخاب گندزداهای جایگزین نموده است.