تصفیه آب و ضدعفونی آب در داروسازی

كی از مهمترین روش های تصفیه آب در صنایع داروسازی استفاده از روش اسمز معكوس می باشد. در صنایع داروسازی به دلیل اینكه آب ورودی بایست كیفیت بالایی داشته باشد و تقریبا از تمامی املاح آزاد باشد از دو مرحله اسمز معكوس در دستگاه تصفیه آب جهت تصفیه آب ورودی استفاده می شود. در شكل زیر به صورت شماتیك، دستگاه اسمز معكوس دو مرحله ای نشان داده شده است.

شماتیك دستگاه اسمز معكوس دو مرحله ایمعمولا به منظور حذف كامل املاح و نمك های باقی مانده از آب خروجی اسمز معكوس، این آب از بستر رزین شامل رزین آنیونی و كاتیونی و یا رزین Mixed Bed عبور می كند.
در برخی مناطق و به دلیل بالا بودن سختی آب ورودی از بستر رزین سختی گیر جهت تعدیل سختی آب خوراك ورودی به دستگاه تصفیه آب RO استفاده می شود.