تعریف نمایشگاه

نمايشگاه به مکاني گفته مي شود که کالاها، خدمات، فن آوري، تکنيک هاي جديد، نوآوري ها و هنر ها براي معرفي و آشنايي مردم به معرض تماشا قرار داده مي شود. هر عملي که توسط توليدکنندگان و فروشندگان برايمعرفي کالاها انجام و منجر به فروش کالاها و خدمات گردد نوعي نمايش است. از زمان هاي قديم نمايشگاه به شيوه کنوني پس از انقلاب صنعتي انگلستان شروع شده و در آغاز قرن بيستم تکامل يافته و امروزه به صورت يکي از ارکان مهم بازرگاني درآمده است. شرکت غرفه ساز

علل پيدايش نمايشگاه
- تغييرات روزافزون فن آوري، ظهور کالاهاي جديد، تنوع آن ها و عدم آشنايي مصرف کننده توام با رقابت شديد و نامطلوب توليد کنندگان از علل تشکيل نمايشگاه مي باشد.

- قطع رابطه بين خريدار و فروشنده به طوري که رابطه ميان مصرف کننده يا خريدار و توليد کننده از بين رفته و اين عامل باعث توسعه نمايشگاه هاي شده است.

- افزايش درآمد سرانه کشورها همراه با درآمد ملي آن ها باعث افزايش قدرت خريد شده و از طرفي افزايش قدرت خريد نيز سبب تغيير در توليد شده و توليدات بايد به مصرف کننده معرفي گردند که اين امر با نمايش کالا در نمايشگاه ها انجام مي گيرد.

فوايد نمايشگاه
- نمايش تفکرات ديگران
- نمايش فن آوري هاي جديد
- نمايش شيوه هاي جديد توليد
- جلب توريست
- جلب بازارهاي جديد