ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن است . می توان شکرت سهامی خاص را شرکتی دانست که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

الف-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
با این اوصاف جهت ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به مدارک ذیل است که عبادتند از :
1-اظهار نامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکتها بصورت فرم چاپ شده است نسخه 2
2-اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط موسسین تهیه می شود 2 جلد
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4- صورت جلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرس یا بازرسان
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکتها)
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی (منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
9-ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
10- انتقال مال غیر منقول به نام شرکت.