ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غید تجاری موسساتی می باشند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند :
1-موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند ، موسسات خیریه گروه های سیاسی و انجمنهای اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
2-موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی، حقوقی، صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

الف- مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری :
جهت ثبت موسسات غیر تجاری به مدارک ذیل نیاز است که عبارتند از:
1-تقاضانامه ثبت موسسه که بصورت فرم چاپی می باشد: (2 برگ)
2-تنظیم اساسنامه: (2جلد)
3-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین : حداقل در (2 نسخه)
4-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5-اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه (در صورت نیاز)