جدید بودن علامت تجاری

علامتی که برای ثبت ارائه می شود از حیث شكلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزاء دو علامت مركب از یك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یكسان و مشابه نباشند به نحوی كه جزء مشترك و مشابه دو علامت، میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذكر است كه با توجه به جدول طبقه بندی كالا هرگاه برای نوعی كالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود شخص دیگری كه بخواهد برای كالای خود از نوع مشابه و از طبقه مزبور از همان علامت قبلی استفاده كند با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت تجاری مواجه خواهد شد.