در غرفه چگونه باشید بهتر است

خود و شرکت خود را خوب بشناسيد تا بتوانيد فعاليت هاي شرکت و خدمات آن را به درستي معرفي کنيد.
- نيازهاي مشتريان را مورد بررسي قرار داده و بشناسيد.
- رقيبان خود را شناسايي کنيد.
- هميشه براي ارايه اطلاعات و نمايش کالا آماده باشيد.
- مردم چگونگي رفتار و برخورد شما را مترادف با کيفيت کالاهاي عرضه شده مي دانند.
- از قيمت و کليه مشخصات فني کالا مطلع باشيد.
- به تناسب موضوع از حرکات دست و صورت جهت انتقال بهتر پيام استفاده کنيد. شرکت غرفه ساز
- در غرفه وظايف و مسووليت ها را با مهرباني، اطمينان و نظم پيش برده و هميشه مرتب، تميز و جذاب نگهداريد.
- ملاقات هاي روزانه خود را برنامه ريزي کرده و از آن ها براي دستيابي به فرصت هايي براي فروش استفاده کنيد.