در غرفه چگونه باشید بهتر است

خود و شرکت خود را خوب بشناسید تا بتوانید فعالیت های شرکت و خدمات آن را به درستی معرفی کنید.
- نیازهای مشتریان را مورد بررسی قرار داده و بشناسید.
- رقیبان خود را شناسایی کنید.
- همیشه برای ارایه اطلاعات و نمایش کالا آماده باشید.
- مردم چگونگی رفتار و برخورد شما را مترادف با کیفیت کالاهای عرضه شده می دانند.
- از قیمت و کلیه مشخصات فنی کالا مطلع باشید.
- به تناسب موضوع از حرکات دست و صورت جهت انتقال بهتر پیام استفاده کنید. شرکت غرفه ساز
- در غرفه وظایف و مسوولیت ها را با مهربانی، اطمینان و نظم پیش برده و همیشه مرتب، تمیز و جذاب نگهدارید.
- ملاقات های روزانه خود را برنامه ریزی کرده و از آن ها برای دستیابی به فرصت هایی برای فروش استفاده کنید.