دلایل تفاوت در كیفیت با وجود تشابه ظاهری دستگاه تصفیه آب

امروزه در بازار كشور دستگاه های بسیاری با ظاهر مشابه وجود دارد. تفاوت در قیمت این دستگاه ها از تفاوت در كیفیت قطعات و كیفیت ساخت ناشی می شود. تمامی تجهیزات به كار رفته در این دستگاه ها انواع مختلفی دارند. حتی اگر قطعات با كیفیت به صورت مناسب ساخته نشوند باز هم كاركرد مناسب نخواهد داشت. از این رو استفاده از تجهیزات با كیفیت و ساخت صحیح دستگاه عامل بسیار مهمی در قیمت و كاركرد دستگاه ها می باشد. به عنوان مثال اگر پمپ این دستگاه به درستی انتخاب نشود نمی تواند مقدار آب مورد نیاز را با فشار مناسب به ممبران برساند و در نتیجه دستگاه تصفیه آب عملكرد مناسب نخواهد داشت. یا به عنوان مثال دیگر اگر از ممبران های بی كیفیت استفاده شود، كیفیت آب تصفیه شده مناسب نخواهد بود.