دیگر منابع طبیعی مواد آلی موجود در تصفیه آب

ترکیبات آلی حاصل از فعالیت‌های انسانی و حذف آن با سیستم‌ های تصفیه آب
وجود ترکیبات آلی ناشی از صنایع،کشاورزی و پساب‌های شهری در منابع تأمین آب متداول بوده در در مقادیر کم در بسیاری از منابع یافت می‌شوند.

به خصوص آب‌های سطحی نسبت به این آلودگی‌ها آسیب‌پذیرتر بوده اما آب‌های زیرزمینی نیز می‌توانند آلوده شوند.آلودگی‌هایی که از یک محل مشخص ناشی می‌شوند به عنوان آلاینده‌های نقطه‌ای و آلودگی‌هایی که به محیط آبی یک ناحیه‌ی وسیع وارد می‌شوند به عنوان آلاینده‌های غیرنقطه ای شناخته می‌شوند.آب‌های زیرزمینی بیشتر با آلودگی نقطه‌ای مواجه‌اند.اما در مقیاس وسیع از حوضه های آبریز ممکن است شامل آلودگی به مواد شیمیایی آلی از قبیل تری کلرو اتان باشد که نمیتوان آن را به یک منطقه خاص نسبت داد.
فرآوری ترکیبات صنعتی و استفاده از ترکیبات آلی فرآوری شده
صنایع با کاربرد مقادیر زیادی از مواد شیمیایی در فرآیندهای تولیدی خود،منابع عمده‌ی آلاینده‌های آلی می‌باشند.بسیاری از ترکیبات آلی کاربردی در صنایع،فرآوری شده هستند.ترکیبات آلی فرآوری شده(SOCs) شامل گروه‌های بسیار متفاوتی از ترکیبات می‌باشند.