رهنمودهایی در مورد شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

شرکت در نمايشگاه هاي به خصوص در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي در واقع اعلام آمادگي براي صادرات و واردات و ورود به بازارهاي خارجي مي باشد که اين امر مستلزم آمادگي و برنامه ريزي بسيار منظم از قبيل: توليد، کيفيت، رقابت، بسته بندي و حمل و نقل مي باشد.
- توليد: هر بازاري براي خود قانون مقررات، سنت و الگوي مصرفي خاصي دارد که بايد توليدکننده، توليد ارسالي به آن بازار را با شرايط آن منطبق نمايد در غير اين صورت قابل عرضه در آن بازار نخواهد بود به جز بعضي توليدات خاص که در تمام دنيا به صورت عام قابل عرضه مي باشد. آيا توليد شما در بازار قسمت قابل عرضه مي باشد؟
- کيفيت: بايد قبلا شناسايي کرده باشيد که آيا خريداران توليد با کيفيت خوب و قيمت بالا مي خواهند يا بالعکس؟
- رقابت: شناخت رقبا و آشنايي کامل به توليدات موجود در بازار در موفقيت شما در آن بازار بسيار موصر خواهد بود. ساخت غرفه
- بسته بندي: آيا بسته بندي، قابل قبول بازار مورد نظر مي باشد و کالاي شما صحيح و سالم دست مصرف کننده خواهد رسيد؟
- حمل و نقل: بازاري را نتخاب نماييد که امکانات محل و نقل آن فراهم و متنوع باشد (هوايي، دريايي، زميني)