روشهای تصفیه آب

درتصفیه آب معمولادوشیوه اصلی مورداستفاده قرارمیگیرد .

1-روشهای سنتی

2-روشهای نوین (فیلتراسیون وغشایی)

 

روشهای سنتی

مراحل تصفیه آب درروش سنتی شامل موارد زیراست .:

1-عملیات پیش تصفیه (آشغالگیری،دانه گیری،پیش ته نشینی)

2-انعقاد

3-لخته سازی(فلوکولاسیون)

4-رسوب گذاری

5-گندزدایی

6-هوادهی

7-فیلتراسیون


روشهای نوین )فیلتراسیون وغشایی (

استفاده از غشاهاوفیلترهایکی ازروشهای ایده آل ومناسب برای تهیه آب باکیفیت میباشد .

درفیلتراسیون،ذرات ناخالصی به شکل موادمعلق ازآب جدامیشود .این روش درحذف کدورت ،باکتریها پروتوزوئرهای ریزبسیارموثراست .ویروسهانیزتوسط اولترافیلتراسیون حذف میگردند .

درروشهای غشایی نیز ،غشای موجود دوفازهمگن راجدانگه میداردوجلوگیری ازعبوراملاح به صورت انتخابی سبب خالص سازی آب میگردد .برای رسیدن به این منظور نیازمنداستفاده ازنیروی جلوبرنده میباشیم که این نیرو میتواند اختلاف فشار،اختلاف دما،اختلاف غلظت ویاحتی اختلاف پتانسیل باشد .مزیت اصلی استفاده ازغشاهات درتصفیه آب ،عدم نیاز به موادشیمیایی،انرژی کم موردنیاز برای تصفیه واستفاده ونگهداری وراه اندازی آسان است .