سفیدکننده کلری برای لباس

سفیدکننده کلری دارای ماده فعال هیپوکلریت سدیم (NaOCl) است در حالی که سفیدکننده های غیرکلری مواد فعال متفاوتی برای اهداف مختلفی دارند. برای نمونه پراکسید هیدروژن سفیدکننده محافظ رنگ است و سدیم پرکربنات یا سدیم پربوآت نوعا به عنوان لکه بر قدرتمند استفاده می شوند.
پس واقعا چه اتفاقی برای لکه سس کچابی که بر روی تی شرت سفید افتاده رخ می دهد هنگامی که از سفیدکننده استفاده می می شود؟ به منظور اینکه کنید که چگونه سفیدکننده کلری باعث از بین رفتن لکه می شود نیاز داریم درک کنیم که رنگ ها چگونه کار می کنند.
نور هم ذره هم یک موج است. ذرات آن فوتون نامیده می شوند که در امواجی حرکت می کنند که طول ویژه ای دارند. همه طول موج ها به چشم انسان مریی نیستند: طول موج های مادون قرمز برای دیدن از طریق چشمان بسیار بلند هستند و طول موج های ماورابنفش بسیار کوتاه هستند. طول موج هایی که ما می توانیم ببینیم بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است و آنها باعث به چشم آمدن رنگ ها برای ما می شوند. برای نمونه هنگامی که نوری با طول موج حدود ۴۷۵ نانومتر به شبکیه چشم می خورد در حقیقت رنگ آبی را درک می کنید. نوری که از لکه کچاب روی تی شرت به شبکیه ساطع می شود طول موجی حدود ۶۵۰ نانومتر دارد که آن را به رنگ قرمز درمی آورد.
دلیلی که لکه کچاب نوری را با طول موج ۶۵۰ نانومتر را بازتاب می دهد باید در ترکیب ماده شیمیایی آن جست. مانند بیشتر مواد دیگر، کچاب از چندین عنصر تشکیل شده است که با پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل شده اند و مولکول ها را شکل داده اند. الکترون های درگیر در بخشی از این پیوندها قادر به جذب نور طول موج های معین نوری هستند که بستگی به خصوصیات پیوند شیمیایی دارند.
نوری که الکترون ها ماده نمی توانند جذب کنند رنگ ماده را تعیین می کند. پس لکه کچاپ همه طول موج های نور عادی را که به آن ضربه می زند جذب می کنند به جز نور ۶۵۰ نانومتر که به چشم بازمی گرداند و آن را به رنگ قرمز تبدیل می کنند.
بسیاری از لکه ها شبکه ای از پیوندهای دوگانه بین اتم های کربنی هستند و نور را جذب می کنند. سفیدکننده کلری قادر است تا بسیاری از این پیوندها را اکسید کرده و بشکند و این توانایی را دارد که آن ماده را از بین ببرد تا نور را باز جذب کنند. هنگامی که این اتفاق افتاد لکه ناپدید می شود. هنگامی که سفیدکننده، کچاپ روی تی شرت شما را اکسید کرد کچاپ توانایی برای جذب نور را متوقف می کند و مانند باقی لباس سفید می شود. بقایای کچاپ هنوز می تواند اینجا باشد. فقط لکه را بیشتر از این نمی بینید. فروبردن و شستن لباس لکه ای که هم اکنون مخفی است را می تواند کاملا پاک کنید.