سیستم های تزریق مواد شیمیایی

مواد شیمیایی در امر تصفیه آب و فاضلاب کاربردهای فراوانی دارد که معمولا به صورت تزریق با مقادیر مشخص استفاده می شود .
از این رو براساس نوع ماده از نظر غلظت، PH و میزان تزریق سیستمهای مختلفی طراحی و ساخته میشود .
برخی از این موارد استفاده از این سیستمها به شرح زیر است :
تزریق انواع مواد منقعد کننده و لخته ساز
تزریق مواد برای حذف کلر آزاد
تزریق مواد ضد رسوب
تزریق محلول ضدعفونی کننده کلر جهت میکروارگانیسم ها