صنعت نمایشگاهی و ضرورت توجه به جایگاه آن

برگزاري نمايشگاه‌ها يکي از ابزارهاي مهم در شناسايي نياز مشتريان و همچنين معرفي توانمندي‌هاي واحدهاي توليدي و خدماتي به بازارهاي مختلف مي‌باشد. امروزه اهميت برگزاري نمايشگاه بر کسي پوشيده نيست و اين اهميت روز به روز در حال گسترش مي‌باشد.
در باب اهميت نمايشگاه‌ها همين را بس که بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، برگزاري نمايشگاه‌ها در سال حداقل 300 ميليارد دلار عايد اقتصاد جهاني مي‌نمايد. نمايشگاه، مرکزي براي تبادل اطلاعات و دست يافتن به پديده‌هاي نوين علم و صنعت و انتقال فناوري است.
برگزاري نمايشگاه، باعث ايجاد رقابت‌هاي سالم داخلي و بين المللي مي‌گردد. همچنين برگزاري نمايشگاه، توسعه دهنده گردشگري و اشتغال ملي مي‌باشد. برپايي نمايشگاه‌ها بويژه در سطوح منطقه‌اي و بين المللي از جنبه‌هاي مختلف موجبات پويايي اقتصاد بومي را فراهم مي‌سازد که از جمله آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگري و نيز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملي است. امروزه نمايشگاه و مجموعه فعاليت‌هايي که منجر به شکل‌گيري و برگزاري آن مي‌گردد، تحت عنوان صنعت نمايشگاهي شناخته مي‌شود.
گسترش روزافزون اهميت نمايشگاه‌ها در توسعه و رونق اقتصادي، لزوم توجه بيش از پيش به بخش نمايشگاهي و رونق بخشيدن به صنعت نمايشگاهي در هر کشوري را به خوبي آشکار مي‌کند.
همچنين براي جمهوري اسلامي ايران نيز که برنامه اقتصاد بدون نفت را در دستور کار خود قرار داده است، گسترش بازارهاي صادراتي، افزايش سهم در تجارت بين المللي و رشد صادرات غير نفتي، بعنوان يک وظيفه و آرمان ملي، مطرح است و مسير دستيابي به اين هدف نيز از توسعه صنعت نمايشگاهي عبور مي‌کند. توسعه صنعت نمايشگاهي در هر کشوري به عوامل متعددي وابسته مي‌باشد که يکي از اين عوامل جايگاه صنعت نمايشگاهي در آن کشور مي‌باشد و توسعه صنعت نمايشگاهي در ارتباط مستقيم با آن مي‌باشد. به عبارت ديگر ارتقاء و بالا رفتن جايگاه صنعت نمايشگاهي منجر به توسعه اين صنعت مي‌گردد.
جايگاه صنعت نمايشگاهي را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد. اول جايگاه اين صنعت در بين اصناف، شرکت‌هاي توليدي و خدماتي و بطور کلي کساني که غرفه‌هاي نمايشگاه را تشکيل مي‌دهند و بعد ديگر جايگاه صنعت نمايشگاهي و قدرت و نفوذ سازمان‌هاي متولي نمايشگاه در ساختار دولت مي‌باشد. غرفه سازي نمايشگاهي
منظور از جايگاه صنعت نمايشگاهي از منظر اول را مي‌توان، به درک نقش نمايشگاه‌ها و برگزاري آنها در بازاريابي و شناسايي بازارهاي جديد، شناسايي نيارهاي مشتريان، کسب سهم بيشتري از بازار و … و همچنين درک اهميت شرکت در نمايشگاه‌ها، توسط شرکت‌هاي توليدي و خدماتي، تفسير کرد. مناسب بودن جايگاه صنعت نمايشگاهي در بين شرکت‌ها و همچنين آگاهي و درک آنها از داده‌ها و ستانده‌هاي حاصل از شرکت در نمايشگاه، منجر به استقبال بيشتر از نمايشگاه شده و اين موضوع خود منجر به رونق صنعت نمايشگاهي و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادي مي‌گردد.
اما مي‌توان گفت که از منظر دوم يعني جايگاه صنعت نمايشگاهي در ساختار دولت، از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد. مؤفقيت صنعت نمايشگاهي نيازمند حمايت‌هاي اقتصادي و سياسي دولت است. اعطاي رواديد زودهنگام و طويل المدت به توليدکنندگان و بازديدکنندگان خارجي، ارائه تسهيلات ويژه گمرکي براي اتباع خارجي شرکت کننده در نمايشگاه‌ها، اعطاي اعتبارات ارزي براي تأمين هزينه‌هاي تبليغاتي نمايشگاه‌ها در رسانه‌هاي برون مرزي و امضاء تفاهم‌نامه‌هاي همکاري نمايشگاهي با کشورهاي ديگر از جمله خدمات دولتي براي توسعه صنعت نمايشگاهي است.
در برپايي يک نمايشگاه سازمان‌هاي مختلفي درگير مي‌باشند که برپايي منظم نمايشگاه نيازمند هماهنگي کامل بين اين سازمان‌ها مي‌باشد. دولت همچنين مي‌تواند زمينه هماهنگي کامل ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي را براي برپايي منظم و درخور شأن نمايشگاه‌هاي بين‌المللي فرآهم سازد. موارد ذکر شده، گوشه‌اي از نيازهاي برگزاري نمايشگاه مي‌باشد که مرتفع کردن اين نيازها خود نيازمند تعامل بسيار قوي و مناسب بين بخش‌هاي مختلف مي‌باشد و اين تعاملات در صورت داشتن جايگاه قوي صنعت نمايشگاهي و سازمان‌هاي متولي نمايشگاه در پيکره دولت امکان‌پذير مي‌باشد.
بنابراين مي‌توان گفت که بخش اعظم موفقيت نمايشگاه به جايگاه مناسب اين صنعت و سازمان‌هاي متولي آن، در ساختار کشور باز مي‌گردد زيرا جايگاه مناسب باعث تسهيل در امور برگزاري نمايشگاه شده و اين امر نيز، خود منجر به استقبال بيشتر شرکت‌ها و بازديدکنندگان از نمايشگاه مي‌گردد.
بنابراين اهميت جايگاه صنعت نمايشگاهي، در رشد و توسعه اين صنعت، ضرورت توجه به ارتقاء آن را بيش از پيش آشکار مي‌کند. ارتقاء جايگاه صنعت نمايشگاهي در کشور نيارمند تغيير ديدگاه و نگرش برنامه‌ريزان و فعالان بخش‌هاي اقتصادي نسبت به اهميت اين صنعت در توسعه صادرات و همچنين تلاش و همکاري مضاعف دولت، سازمان‌هاي متولي برگزاري نمايشگاه، بخش خصوصي و مجريان برگزاري نمايشگاه‌ها، مي باشد.
منبع: لبخند