علائم تجاری ممنوع کدامند

انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است كه در قوانین كشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه، عفت عمومی، اخلاق حسنه، مصالح كشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ٥ قانون، ثبت علائم و اختراعات زیر ممنوع است:
پرچم مملكتی ایران و هر پرچمی كه دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع كند.
علامت هلال احمر - نشانها - انگ های دولت ایران
پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اكبر
كلمات و یا عباراتی كه موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
علامت تجاری موسسات رسمی مانندهلال احمرو صلیب احمر و نظایر آن.
علائمی كه مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.