عمر لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن

استحكام مقاومتي پلي اتيلن سخت (HDPE)
براي پلاستيكهاي مصنوعي عملا اعداد و مشخصاتي كه تابع زمان هستند خيلي مهمتر از نتايج آزمايشات كوتاه مدت مي باشند. استحكام مقاومتي پلي اتيلن سخت (HDPE) در برابر نيروهاي شكننده به علت وزن مولكولي زياد آن تضمين شده است. با اضافه نمودن دوده اكتيو به پلـي اتيلـن سخت ثبات آن در برابر اشعـه ماورأ بنفش نور خورشيد نامحدود مي باشد. مسئله عمر لوله و اتصالات فاضلاب تحت تاثيرات مكانيكي معين و مشخص قابل توجه مي باشد كه در اين مورد بطور كلي بايستي جهت لوله و اتصالات پلاستيكي نكات زير را در نظر گرفت:

تاثيرات مكانيكي مانند فشار خارجي فشار داخلي و كشش با توجه به مشخصات ساختمان لوله و اتصالات در شرايط معمولي حرارت باعث كوتاه شدن عمر لوله و اتصالات نخواهد شد.
تاثيرات حرارتي به تنهايي نيز موجب كوتاهي عمر لوله و اتصالات نخواهد شد.
تاثيرات مكانيكي توام با حرارت بطور كلي موجب كوتاه شدن عمر لوله و اتصالات نخواهد شد. نصب لوله پلي اتيلن
تحت تاثير حرارتهاي مختلف با در نظر گرفتن نيروهاي مقاوم ,عمر لوله و اتصالات قابل محاسبه مي باشند. براي نيروي مقاوم از فرمول زير استفاده مي شود:

dm
P = δν
2s
در فرمول فوق δν نيروي مقاوم، P فشار داخلي لوله، DMقطر متوسط لوله و s ضخامت جداره لوله مي باشند. با توجه به تاثيرات مكانيكي و حرارتي اعداد و مشخصات مربوطه براي 60 سال عمر لوله و اتصالات محاسبه شده است ولي عملا عمر لوله و اتصالات پلي اتيلن سخت نامحدود مي باشد .