قوانین نمایش محصولات و آموزش غرفه داری در نمایشگاه ها

1- کليه ماشين آلات نمايشي بايد مجهز به ابزار بي خطر و علامت هاي روشن بودن باشند و فقط موقع قطع بودن از برق مي توان آن ها را برداشت.
2- ماشين هايي که در حال کار هستند،بايد در مکاني امن ،دور از دسترس بازديدکنندگان ،قرار داده شوند،به همين منظور استفاده از وسايل ايمني توصيه مي شود.
3- دستگاهها يا ماشين آلات نمايشي مي بايست فقط در غرفه ها در معرض نمايش گذارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. کليه ماشين هاي موتوري يا برقي بايد بر اساس ضوابط ايمني ضداشتغال و آتش سوزي تعيين شده توسط مجريان و برگزار کنندگان مجهز گردند. 

آموزش پرسنل براي شرکت در نمايشگاه
بيشتر از بازديدکنندگاني که ديدگاه مثبتي دارند به خاطر کارکنان است. اين کارکنان افراديهستند که مسئول جلب مشتريان شما هستند و به طور موثر با آنها ارتباط برقرار ميکنند و مشتري احتمالي به وجود مي آورند. به همين علت بسيار حائز اهميت است که شما کارآمدترين کارکنان شرکت خود را انتخاب کنيد. اگر آنها…کارمندان بخش فروش هستند بايد آنها را آموزش دهيد تا روش فروش را با سبک نمايشگاهي منطبق سازند.
اگر کارکنان بخش فروش نيستنددر صورت داشتن آمادگي لازم و صحيح باز هم مي توانند موثر عمل کنند. Worksheet زير ميتواند به شما کمک کند تا واجد شرايط ترين کارکنان خود را انتخاب کنيد و ايده هاي مناسبي ارائه مي کند که چگونه به طور موثر مديريت بازديدکنندگان غرفه خود را رابرعهده بگيريد. شرکت غرفه ساز
عناوين طرز برخورد و آيين معاشرت کارکنان غرفه مجهز کردن کارکنان غرفه ايجاد انگيزه درکارکنان غرفه = بهترين سرمايه گذاري Worksheet انتخاب کارکنان غرفه و آماده سازي طرز برخورد و آيين معاشرت کارکنان غرفه ما اغلب از بخش جلسات قبل از نمايشگاه خود در خصوص طرز برخورد و آيين معاشرت خود طفره مي رويم. (يا گاهي تنها چيزي است که درباره آن حرف مي زنيم- “چيزي ننوشيد، و نهار نخوريد”). اين قسمت براي موفقيت حضور نمايشگاهي شما حياتي است زيرا نتيجه بسيار محسوس استاما براي درک و دروني سازي کردن آن، بايد به شکلي مثبت ارائه شود.
· کارت شناسايي خود را در سمت راست نصب کنيد تا هنگام دست دادن بابازديدکننده به خوبي ديده شود.
· اگر پاسخ سئوالي را نمي دانيد صريحا بگوييد و بعد از تعيين پاسخ، از آن به عنوان بهانه اي براي ادامه و پيگيري بعد از نمايشگاه استفاده کنيد.
· تنها تعهداتي را قبول کنيد که شما و ديگران مي توانيد پيگيري نماييد-بازديدکنندگان تعهدات کارکنان را به خاطر مي سپارند، خصوصا آنهايي را که انجام نميشوند.
· حضور در نمايشگاه يک کار تيمي است- کارکنان ديگر به شما وابسته هستند و شما به آنها وابسته هستيد.
· فقط با مشتريان احتمالي ملاقات کنيد. جمعيتي از کارکنان نمي تواند جمعيتي از بازديدکنندگان را جذب کند.
· لبخند بزنيد- اگر لبخند بزنيد 90% اوقات پاسخ لبخند را دريافت مي کنيد.
· نمايشگاه دفتر کار دور از دفتر شماست- وقتي بازديدکننده محيط کار شما رامي بيند، در واقع شرکت شما را مي بيند و درخصوص انجام فعاليت تجاري با شما به قضاوت مي نشيند.

منبع: سايت تهران تجهيز