قوانین نمایش محصولات و آموزش غرفه داری در نمایشگاه ها

1- کلیه ماشین آلات نمایشی باید مجهز به ابزار بی خطر و علامت های روشن بودن باشند و فقط موقع قطع بودن از برق می توان آن ها را برداشت.
2- ماشین هایی که در حال کار هستند،باید در مکانی امن ،دور از دسترس بازدیدکنندگان ،قرار داده شوند،به همین منظور استفاده از وسایل ایمنی توصیه می شود.
3- دستگاهها یا ماشین آلات نمایشی می بایست فقط در غرفه ها در معرض نمایش گذارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. کلیه ماشین های موتوری یا برقی باید بر اساس ضوابط ایمنی ضداشتغال و آتش سوزی تعیین شده توسط مجریان و برگزار کنندگان مجهز گردند. 

آموزش پرسنل برای شرکت در نمایشگاه
بیشتر از بازدیدکنندگانی که دیدگاه مثبتی دارند به خاطر کارکنان است. این کارکنان افرادیهستند که مسئول جلب مشتریان شما هستند و به طور موثر با آنها ارتباط برقرار میکنند و مشتری احتمالی به وجود می آورند. به همین علت بسیار حائز اهمیت است که شما کارآمدترین کارکنان شرکت خود را انتخاب کنید. اگر آنها…کارمندان بخش فروش هستند باید آنها را آموزش دهید تا روش فروش را با سبک نمایشگاهی منطبق سازند.
اگر کارکنان بخش فروش نیستنددر صورت داشتن آمادگی لازم و صحیح باز هم می توانند موثر عمل کنند. Worksheet زیر میتواند به شما کمک کند تا واجد شرایط ترین کارکنان خود را انتخاب کنید و ایده های مناسبی ارائه می کند که چگونه به طور موثر مدیریت بازدیدکنندگان غرفه خود را رابرعهده بگیرید. شرکت غرفه ساز
عناوین طرز برخورد و آیین معاشرت کارکنان غرفه مجهز کردن کارکنان غرفه ایجاد انگیزه درکارکنان غرفه = بهترین سرمایه گذاری Worksheet انتخاب کارکنان غرفه و آماده سازی طرز برخورد و آیین معاشرت کارکنان غرفه ما اغلب از بخش جلسات قبل از نمایشگاه خود در خصوص طرز برخورد و آیین معاشرت خود طفره می رویم. (یا گاهی تنها چیزی است که درباره آن حرف می زنیم- “چیزی ننوشید، و نهار نخورید”). این قسمت برای موفقیت حضور نمایشگاهی شما حیاتی است زیرا نتیجه بسیار محسوس استاما برای درک و درونی سازی کردن آن، باید به شکلی مثبت ارائه شود.
· کارت شناسایی خود را در سمت راست نصب کنید تا هنگام دست دادن بابازدیدکننده به خوبی دیده شود.
· اگر پاسخ سئوالی را نمی دانید صریحا بگویید و بعد از تعیین پاسخ، از آن به عنوان بهانه ای برای ادامه و پیگیری بعد از نمایشگاه استفاده کنید.
· تنها تعهداتی را قبول کنید که شما و دیگران می توانید پیگیری نمایید-بازدیدکنندگان تعهدات کارکنان را به خاطر می سپارند، خصوصا آنهایی را که انجام نمیشوند.
· حضور در نمایشگاه یک کار تیمی است- کارکنان دیگر به شما وابسته هستند و شما به آنها وابسته هستید.
· فقط با مشتریان احتمالی ملاقات کنید. جمعیتی از کارکنان نمی تواند جمعیتی از بازدیدکنندگان را جذب کند.
· لبخند بزنید- اگر لبخند بزنید 90% اوقات پاسخ لبخند را دریافت می کنید.
· نمایشگاه دفتر کار دور از دفتر شماست- وقتی بازدیدکننده محیط کار شما رامی بیند، در واقع شرکت شما را می بیند و درخصوص انجام فعالیت تجاری با شما به قضاوت می نشیند.

منبع: سایت تهران تجهیز