قیمت بهترین دستگاه تصفیه آب

یكی از مسائل مهم در استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی انتخاب صحیح نوع دستگاه تصفیه آب مورد نیاز می باشد. در واقع با توجه به نیازهای مختلف می توان انتخاب های گوناگونی داشت. در ادامه به بررسی برخی از موارد مهم و تأثیر گذار در انتخاب نوع دستگاه تصفیه آب خانگی خواهیم پرداخت.

نیاز به كاهش میزان مشخصی از مواد موجود در آب
با استفاده از تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی كیفیت یكسانی از آب تولید نمی شود. در برخی موارد می توان با تنها یك یا دو مرحله فیلتر به كیفیت مطلوب دست یافت. به عنوان نمونه زمانی كه مشكل آب مربوط به ذرات معلق موجود در آب است و شوری آب در حد مظلوب است نیازی به استفاده از دستگاه RO نیست اما در بیشتر موارد به دلیل وجود مواد سرطان زا در آب نظیر نیترات ها بایست از دستگاه های تصفیه آب اسمز معكوس استفاده كرد.

انتخاب نوع سیستم تصفیه آب خانگی
روش های مختلفی را می توان برای تصفیه آب انتخاب كرد. اما دو حالت كلی به صورت زیر می توان ارائه كرد:
1. استفاده از دستگاه تصفیه آب در ورودی ساختمان كه كلیه ی آب ورودی به ساختمان با استفاده از این روش تصفیه می شود. نمونه ای از این سیستم ها استفاده از سیستم های رزینی برای از بین بردن سختی آب می باشد.
2. استفاده از سیستم تصفیه آب در نقطه ی مصرف كه در این روش آب در محل مصرف مانند آشپزخانه تصفیه و مصرف می شود.