مراحل سیستم تزریق کلرزنی در سیستم های تصفیه آب

سیستم تزریق کلر در دو مرحله به آب در سیستم تصفیه آب تزریق گردد.
کلرزنی اولیه :
این مرحله از کلر زنی بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه انجا خواهد شد .
این مرحله از کلرزنی دارای مزایای زیر خواهد بود :
– کنترل رشد لایه های بیولوژیکی
– کنترل پیدایش توده های بیولوژیکی بر روی صافی ها
– زیاد تر شدن تماس آب با کلر
– بهبود انعقاد
– کاهش بو و طعم
کلرزنی نهایی :
این مرحله از کلرزنی در آب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه انجام خواهد شد به طوری که آب ورودی به شبکه توزیع همواره مقداری کلر باقیمانده برای جلوگیری از احتمال آلودگی های بعدی را دارا باشد .
کلر زنی مجدد :
این کلر زنی در شبکه های توزیع خیلی طویل و در نقاطی از آن که اختلاط کامل موجود است برای بهبود کیفی آب سالم سازی شده انجام می گیرد .
کلر زنی آب چاه :
در مواردی که اجتماعات از آب چاه استفاده می نمایند ضدعفونی کردن آب چاه قبل از توزیع ضرورت دارد .
کلرزنی شبکه و خطوط انتقال :
خطوط انتقال و شبکه های توزیع نیازی به کلرزنی ندارد , مگر در شبکه های طویل ولی خطوط انتقال و شبکه ها را بعد از احداث و یا بعد از انجام تعمیرات لازم است ضدعفونی نمود .
کلر زنی مخزن آب :
مخازن آب را بعد از احداث و قبل از شروع بهره برداری با روش های مخصوصی ضدعفونی می نمایند .
بعد از تعمیرات و رنگ سازی مخازن , ضدعفونی کردن آنها نیز لازمست .
متاسفانه هنوز اکثر منابع آبی با گاز کلر ضدعفونی می شوند .
بر اساس مطالعات انجام شده وقتی گوشت ها را با آب محتوای کلر بشویند , کلر موجود در آب ولو به میزان کم با گوشت وارد فعل و انفعال شده که ننتایج آن پیدایش مواد سمی سرطان زا خواهد بود که مهمترین آن تری هالومتان ها می باشد . در این عمل ممکن است بعلت وجود کلر حتی رنگ قرمز گوشت زایل شود و یا کمرنگ گردد. در نتیجه ترکیب کلر با گوشت باعث کم شدن ارزش غذایی این مواد است و این اثرات زیان بخش مخصوصا در مواقعی که آب شستشو در لا به لای گوشت ها جمع می شود بیشتر مشهود خواهد بود