مصارف سفید کننده خانگی

1-سفید کردن و روشن کردن لباسها.
2-بر طرف کردن لکه ها.
3-گندزدایی (از بین بردن باکتری ها، قارچ ها، کپک ها، هاگ ها و برخی ویروسها)

سایر مصارف سفید کننده :
1-گندزدایی از چاه های آب.
2-گندزدایی محیط های بیمارستانی.
3-کنترل رشد آلگ ها و برخی صدف ها.
4-گندزدایی آب استخرها.
5-اضافه کردن به فاضلاب و هرز آب ها بمنظور کاهش وکنترل بوی نامطبوع.

مکانیسم گندزدایی و رنگبری وایتکس:
1-امتزاج و ترکیب آب و هیپوکلریت سدیم، ایجاد اسید هیپوکلروس (HYPOCHLOROUS ACID) میکند، که به اسید هیدروکلریک و اکسیژن تجزیه میگردد. اکسیژن یک اکسید کننده قوی بوده و خاصیت گندزدایی را به سفید کننده میبخشد.
2-بخشی از سلول موسوم به کروموفور (CHROMOPHORE) که مسئول رنگ مولکول است، توسط هیپوکلریت سدیم تجزیه گردیده و قابلیت جذب نور مرئی را از دست میدهد.