مقررات فنی ساخت و تخریب غرفه نمایشگاه

1)براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل در غرفه سازي نمايشگاه، مشارکت کنندگان محترم مي بايست پيمانکار غرفه سازي نمايشگاه خود را بصورت کتبي به شرکت برگزار کننده نمايشگاه معرفي نمايد و در اين نامه کليه مسووليت هاي مربوط به امورغرفه سازي نمايشگاه را بر عهده بگيرند.
2)شرکت غرفه سازي نمايشگاه متعهد مي گردد در ساخت غرفه ها نکات ايمني را بطور کامل رعايت نمايد.
3) غرفه اجاره شده توسط مشارکت کننده، بصورت پيش ساخته با تجهيزات متعارف شامل ديواره، موکت کف، سردرب نويسي، يک عدد ميز و دو صندلي، روشنايي و انشعاب برق تک فاز مي باشد و به غرفه هاي خودساز تنها زمين و يک انشعاب برق تعلق خواهد گرفت. تامين کليه وسايل ساخت دکوراسيون و تجهيزات غرفه بر عهده مشارکت کننده و غرفه ساز خواهد بود.
4) مشارکت کنندگان براي ساخت غرفه خودساز موظفند طرح و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه خود را با مشخصات کامل فني به همراه لوح فشرده حاوي نماي سه بعدي آن حداکثر يک هفته قبل از تحويل غرفه ها جهت تاييد به کارشناس فني امور برگزاري نمايشگاه تسليم نمايند در غير اينصورت از شروع غرفه سازي نمايشگاه ممانعت بعمل خواهد آمد.
5) کارهاي ساخت و ساز و مونتاژ در غرفه سازي نمايشگاه بايد حداکثر تا ساعت 22 روز قبل از افتتاحيه پايان يابد و غرفه سازان موظفند کليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل ابزارآلات، مصالح، و ساير تجهيزات مربوطه را از غرفه ها خارج نمايند در غير اينصورت امور برگزاري نمايشگاه براي اين کار اقدامات لازم را بعمل آورده و هزينه هاي مربوطه را از غرفه سازي نمايشگاه دريافت خواهد نمود.
6) لازم است طراحي و ساخت اتاق هاي مذاکره و VIP و آبدارخانه و انباري به صورتي انجام گيرد که داخل اتاق از بيرون قابل مشاهده باشد.
7) تمامي امور مربوط به ساخت و ساز مي بايـست در خارج از محوطه نمايشگاه صـورت گرفته و مصالح غرفه هاي خود ساز بايد بصورت پيش ساخته ، حمل و در سالن نصب شوند. شرکت غرفه ساز
8) طراحي و ساخت طبقه دوم در غرفه ها فقط براي غرفه هاي بالاي 36 متر و پس از تائـيد طرح توسط کارشناس فني امور برگزاري نمايشگاه امکان پذير مي باشد. طبقه دوم اين غرفه ها مي بايست بدون سقف اجرا شوند و همچنين ارتفاع مجاز غرفه ها درسالن حداکثر 4.5 متر مي باشد.
9) پس از خاتمه نمايشگاه، حمل تمامي نخاله ها و زباله هاي موجود در سالن بر عهده غرفه ساز مي‎باشد و مي بايست غرفه و سالن به همان صورت اوليه تحويل نمايشگاه گردد. حداکثر مهلت براي تخليه غرفه ها 24 ساعت پس از اختتاميه است.
10) ورود هر گونه مصالح ساختماني از قبيل گـچ، سيـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه، شـن، سنـگ ريزه، هر نوع خـاک، آسفالت، تيغه گچي، بلوک و مشابه آنها به داخل محيط نمايشگاه ممنوع است.