نکات لازم جهت نیل به موفقیت بیشتر در نمایشگاه

قبل از نمايشگاه:
مشتريان را از محل و ساعت حضور خود مطلع نماييد و از آنان دعوت به عمل آوريد. غرفه سازي نمايشگاهي

- در طول نمايشگاه:
بروشورها و کارت هاي ويزيت خود را توزيع نماييد همچنين فرم مصاحبه با بازديدکنندگان را تکميل نماييد.

- پس از نمايشگاه:
به محض خاتمه نمايشگاه با بازديدکنندگان تماس بگيريد از نظرات آنان به عنوان پايه اي براي برنامه هاي آينده خود بهره بگيريد و براي نمايشگاه بعدي برنامه ريزي نماييد.

علل عدم موفقيت در نمايشگاه
- عدم شناخت بازار منطقه
- عدم وجود اهداف روشن و مطمئن
- عدم شناخت و انتخاب نمايشگاه مناسب با اهداف خود
- ضعف ارتباطات در دوران نمايشگاه
- عدم توانايي در به ثمر رساندن کوشش هاي به عمل آمده طي برگزاري نمايشگاه