ویژکی های یک فروشنده در نمایشگاه

ویژکی هایی که یک فروشنده باید داشته باشد
- ظاهر آراسته، حوصله، برخورد خوب و فعالیت زیاد.
- داشتن اطلاعات دقیق از کالای عرضه شده در غرفه.
- تسلط بهزبان انگلیسی و یا زبان مرتبط باموضوع نمایشگاه
- داشتن حس مسوولیت، نظم و همکاری با رعایت مقررات و قوانین جاری بر نمایشگاه.


ویژگی های کالا:
- تناسب مطلوب بین کیفیت و قیمت. ساخت غرفه
- امکان سنجی ارایه کالا در نمایشگاه قبل از برگزاری نمایشگاه در بازار مقصد.
- مسایل فنی مانند استاندارد داخلی و خارجی بسته بندی، طرح لیبل و دستورالعمل های نصب و همچنین تبلیغات کافی و موثر در ارتباط با کالا از قبیل پیش بینی شده باشد.