ویژکی های یک فروشنده در نمایشگاه

ويژکي هايي که يک فروشنده بايد داشته باشد
- ظاهر آراسته، حوصله، برخورد خوب و فعاليت زياد.
- داشتن اطلاعات دقيق از کالاي عرضه شده در غرفه.
- تسلط بهزبان انگليسي و يا زبان مرتبط باموضوع نمايشگاه
- داشتن حس مسووليت، نظم و همکاري با رعايت مقررات و قوانين جاري بر نمايشگاه.


ويژگي هاي کالا:
- تناسب مطلوب بين کيفيت و قيمت. ساخت غرفه
- امکان سنجي ارايه کالا در نمايشگاه قبل از برگزاري نمايشگاه در بازار مقصد.
- مسايل فني مانند استاندارد داخلي و خارجي بسته بندي، طرح ليبل و دستورالعمل هاي نصب و همچنين تبليغات کافي و موثر در ارتباط با کالا از قبيل پيش بيني شده باشد.