ویژگی های نماینده اعزامی از طرف شرکت در نمایشگاه

دارا بودن اختیارات کافی برای مذاکره و عقد قراداد با طرف خارجی

 

ویژگی هایی که نماینده اعزامی از طرف شرکت ها باید داشته باشد

- داشتن روحی همکاری قوی و تعهد برای نیل به اهداف شرکت و مرکز توسعه صادرات

- مسوولیت پذیری بالا.

- تسلط به یک زبان خارجی مانند خصوصیاتی که درباره مدیر نمایشگاه ذکر گردید.

- داشتن شناخت دقیق از کالای عرضه شده توسط شرکت. طراحی غرفه

- آگاهی و آموزش کافی در مورد قوانین و مقررات بازرگانی و اجتماعی کشور مقصد، قبل از اعزام.

- برخورداری از قدرت مدیریت در ارتباط با عوامل حاضر در غرفه شرکت و سایر افراد مربوطه.