ویژگی های نماینده اعزامی از طرف شرکت در نمایشگاه

دارا بودن اختيارات کافي براي مذاکره و عقد قراداد با طرف خارجي

 

ويژگي هايي که نماينده اعزامي از طرف شرکت ها بايد داشته باشد

- داشتن روحي همکاري قوي و تعهد براي نيل به اهداف شرکت و مرکز توسعه صادرات

- مسووليت پذيري بالا.

- تسلط به يک زبان خارجي مانند خصوصياتي که درباره مدير نمايشگاه ذکر گرديد.

- داشتن شناخت دقيق از کالاي عرضه شده توسط شرکت. طراحي غرفه

- آگاهي و آموزش کافي در مورد قوانين و مقررات بازرگاني و اجتماعي کشور مقصد، قبل از اعزام.

- برخورداري از قدرت مديريت در ارتباط با عوامل حاضر در غرفه شرکت و ساير افراد مربوطه.