ویژگی های یک شرکت کننده در نمایشگاه

دارا بودن یک برنامه مشخص صادراتی کوتاه و بلند مدت در چهارچوب استراتژی توسعه فروش خود.

- برخورداری از اعتبار کافی حرفه ای، از قبیل مدیریت کارآمد، سوابق روشن فعالیت، وضعیت مطلوب مالی و توان انجام تعهدات فورش به بهترین نحو در صورت عقد قرارداد با طرف خارجی. طراحی غرفه

- داشتن کالا یا خدمات قابل عرضه در سطح مطلوب بازار مورد نظر یا برخورداری از تناسب منطقی قیمت با کیفیت.

- برخورداری از توان مالی کافی و سرفصل هزینه ای مشخص در چهارچوب بودجه شرکت برای تامین هزینه های برنامه توسعه صادرات، از جمله شرکت در نمایشگاه.
- برخورداری از درک و آگاهی بالا راجع به لزوم همکاری با برگزارکنندگان نمایشگاه در نیل به اهداف مشترک خود و مرکز توسعه صادرات ایران.