ویژگی های یک شرکت کننده در نمایشگاه

دارا بودن يک برنامه مشخص صادراتي کوتاه و بلند مدت در چهارچوب استراتژي توسعه فروش خود.

- برخورداري از اعتبار کافي حرفه اي، از قبيل مديريت کارآمد، سوابق روشن فعاليت، وضعيت مطلوب مالي و توان انجام تعهدات فورش به بهترين نحو در صورت عقد قرارداد با طرف خارجي. طراحي غرفه

- داشتن کالا يا خدمات قابل عرضه در سطح مطلوب بازار مورد نظر يا برخورداري از تناسب منطقي قيمت با کيفيت.

- برخورداري از توان مالي کافي و سرفصل هزينه اي مشخص در چهارچوب بودجه شرکت براي تامين هزينه هاي برنامه توسعه صادرات، از جمله شرکت در نمايشگاه.
- برخورداري از درک و آگاهي بالا راجع به لزوم همکاري با برگزارکنندگان نمايشگاه در نيل به اهداف مشترک خود و مرکز توسعه صادرات ايران.