ویژگی که مدیر نمایشگاه باید داشته باشد

داشتن حداقل مدرک ليسانس در رشته مديريت بازرگاني و يا روابط بين الملل و يا رشته مرتبط با موضوع نمايشگاه.
- تسلط به يکي از زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني و غيره به تناسب کشور برگزاري نمايشگاه.
- داشتن سابقه فعاليت هاي بازرگاني خارجي و مسافرت به کشورهي ديگر و يا اقامت مفيد در کشور محل برگزاري نمايشگاه.
- داشتن روحيه ديپلماتيک، خوش برخورد، آراسته و فعال. طراحي غرفه
- دارا بودن قابليت تطبيق و شجاعت لازم منطبق با شرايط خاص سياسي موجود در روابط کشور خود با کشورهاي ديگر.
- داشتن قابليت ايجاد ارتباط سازنده با مقامات و ارگان هاي اقتصادي و بازرگاني کشور محل برگزاري نمايشگاه.
- دارا بودن قدرت سرپرستي هيات هاي بازرگاني و مديريت آن ها و ترجيحا طي دوره هاي تخصصي در اين زمينه براي نظارت و کمک به مذاکرات گروه هاي بازرگاني.

- داشتن قدرت برنامه ريزي و برخورداري از بينش علمي و پيگري فعاليت هاي انجام شده در نمايشگاه پس از خاتمه آن و ارايه تحليل هاي مفيد در ارتباط با ثمرات طولاني مدت نمايشگاه.