چرا سفیدکننده رنگ لباس را می برد

چون هیپوکلریت سدیم ماده اکسیدکننده قدرتمندی است قادر است پیوندهای شیمیایی را اکسید کرده که نه تنها شامل لکه های روی لباس شماست بلکه شامل رنگ های لباس هم می شوند. هر کسی که به طور تصادفی قطره ای از سفیدکننده کلری را بر روی شلوار جین ریخت تجربه کرده که سفیدکننده چه مقدار ماده اکسیدکننده موثری است. سفیدکننده غیرکلری که از ماده اکسیدکننده ضعیف تر مانند پراکسید هیدروژن استفاده می کند می تواند پیوندهای شیمیایی را در لکه های معین بشکانند بدون اینکه پیوندهای شیمیایی را در رنگ لباس تجزیه کند.