چند نکته درمورد ثبت علامت تجاری و صنعتی٬ لوگو و آرم

داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند.
علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
اجازه استفاده از علامت تجاری ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.
مدت اعتبار ثبت علامت تجاری برای هر بار ۱۰ سال است.
برای ثبت چند علامت تجاری باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود.
تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.