غرفه سازی نمایشگاه و اصول تاثیر گذار بر غرفه

طراحي غرفه و ساخت يک غرفه نمايشگاه امروزه اهميت بسيار زيادي براي اغلب شرکتها دارا مي باشد . زيرا با تخصصي شدن نمايشگاهها در ساليان اخير و خيل شرکتهادر هر نمايشگاه با موضوعات مرتبط باعث گرديده است که برخي از شرکتها با يک برنامه ريزي بسيار دقيق حضور پر رنگتري را در يک نمايشگاه از خود به نمايش گذارند . و اين موضوع تنها به توليدات آنها مربوط نميباشد .
اينکه چگونه ارتباط مناسب تر و قوي تري با بازديد کنندگان برقرار کنيم يکي از دغدقه هاي مديران فروش ميباشد . در واقع اينکه چگونه تدبيري بيانديشم که درصد بيشتري از بازديد کنندگان را جذب محصولاتمان و فعاليتهايمان کنيم يکي از مهمترين مسائلي است که پيش از حضور در يک نمايشگاه بايد با آن انديشد . براي داشتن بازديد بيشتر از غرفه خود بايد تدابيري بيانديشيم که بيشتر ديده شويم . در واقع بايد از اصولي پيروي کنيم که بازديد کنندگان را به غرفه خود جذب کنيم .

اصل اول :
بسيار مهم در يک غرفه نمايشگاهي که باعث جذب بازديد کنندگان ميگردد . نظم است که به غرفه يکپارچگي خاصي ميبخشد و غرفه را از فضاي سالن نمايشگاه جدا ميسازد .

اصل دوم :
احترام به شعور بازديد کنندگان است به طوري که بايستي شرايط لازم جهت حضور بازيد کننده در غرفه به شکلي کاملا برنامه ريزي شده در دکوراسيون غرفه يا طراحي غرفه تعبيه شده باشد .

اصل سوم :
استفاده بهينه از فضاي غرفه بايد به گونه اي باشد که محصولات متناسب با اهميتشان در کل فضاي عمومي غرفه به صورت مناسب تقسيم شده باشد .

اصل چهارم :
بايست دکوراسيون غرفه متناسب با محصول به نمايش در آمده باشد . به طوري که اگر روي محصول خاصي تاکيد داريم بايد در طراحي غرفه نيز اين موضوع را لحاظ کنيم .

اصل پنجم :
بايد براي غرفه حريم هايي مشخص کنيم تا بتوانيم با مهمانان خاصي که به غرفه مراجعه ميکنند مذاکرات مناسب را به همراه احترامي خاص صورت دهيم .

اصل ششم :
موقعيت قرار گيري غرفه در نمايشگاه بايد متناسب با محصول و فعاليت شرکت باشد .

اصل هفتم :
ابعاد غرفه ميبايست ارتباط مناسبي با امکانات و دکوراسيون و بازديد کنندگان احتمالي از غرفه در نمايشگاه داشته باشد .

اصل هشتم :
سعي کنيد در طراحي و ساخت غرفه نمايشگاه خود از نمادها و مفاهيمي که متاثر از فلسفه شرکت ميباشد استفاده کنيد.

اصل نهم :
براي بهتر نمايش دادن محصولات شرکت بايست در دکوراسيون تعبيه شده هر محصول يک نور پردازي خاص متناسب و هماهنگ با ديگر اجزاء غرفه خود در نمايشگاه داشته باشيد .

اصل دهم :
براي ايجاد يکپارچي در غرفه که به نوعي نشانگر تفکري منسجم و در اجزاء شرکت شماست از لحاظ ظاهري عوامل حاضر در غرفه داراي پوششي هماهنگ و يکپارچه باشند .