واحدها و فرایندهای مختلف درتصفیه آب

فرآیند آشغالگیری:
در ابتدای مسیر کانال آب خام توری آشغالگیری وجود دارد. وظیفه این توری حذف  مواد شناور معلق و درشت می باشد .
فرآیند پیش ته نشینی :
پیش ته نشینی با هدف کاهش کدورت اولیه و حذف مواد معلق درشت دانه قابل ته نشینی صورت می گیرد
فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی :
کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال آب خام و زلال سازها( حسب مورد ) تزریق می گردد.آهک نیز جهت تنظیم pHو بهبود فرآیند انعقاد، به صورت شیرآهک آماده و  به کانال آب خام تزریق می گردد .
فرآیند اختلاط سریع :
در این واحد ،مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه ، در زمانی بسیار کوتاه  و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شود .
فرآیند زلال سازی :
زلال سازهای تصفیه خانه ها از نوع پولساتورمی باشند (به استثناتصفیه خانه جلالیه که از نوع اکسیلاتور می باشد)  در این استخرها عمل انعقاد ، لخته سازی و ته نشینی مواد صورت می گیرد .
فرآیند صافی سازی :
حذف نهایی مواد معلق ( کلوئیدی ) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند ، در صافی ها صورت می پذیرد. صافی ها توسط آب و هوا به  صورت معکوس دردوره های متناوب زمانی شستشوشده و پساب حاصل ازشستشو به استخرجمع آوری آب شستشوی صافی ها انتقال می یابد .
فرآیند کلرزنی اولیه و نهایی :
کلرزنی اولیه قبل از عمل انعقاد به منظور حذف و نابودی ارگانیسم های نامطلوب  بیماری زا و اصلاح نسبی رنگ ، بو و طعم آب خام انجام می گردد .کلرزنی ثانویه به منظور گندزدایی و تامین کلرآزاد باقیمانده در آب خروجی صورت می پذیرد .