8 مزيت و برتري سيستم گردش ديگ روغن داغ نسبت به (ديگ بخار)

1 - سيستم گردش ديگ روغن داغ از اين توانايي برخوردار مي باشد كه در فشار كار اتمسفر دماي بالاتر از 350 سانتي گراد داشته باشد.
2 - يكي ديگر از امتياز هاي مهم در سيستم ديگ روغن داغ، سهولت در تعيين و كنترل درجه حرارت دلخواه مي باشد .
3 -مزيت ديگر و با اهميت در سيستم ديگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار، عدم نياز به تجهيزات مورد نياز براي بهسازي آب ديگ بخار مانند دستگاه سختي گير و دي اريتور و غيره، مي باشد.
4- يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در بهره وري و از مزاياي ديگر سيستم ديگ روغن داغ نسبت به بخار، عدم از دست دادن دما به جهت کندانس شدن مي باشد.
5- در سيستم ديگ روغن داغ ما بسيار كمتر، شاهد مشكلات ناشي از خطر خوردگي و خطر خسارت هاي مربوط به رسوب زدايي مي باشيم (اگر دستورالعمل هاي فني رعايت گردند به ندرت اتفاق مي افتند ).
6- در استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ما هزينه هاي پايين تري در خصوص تعميرات و نگهداري پرداخت خواهيم كرد.
7 - در سيستم ديگ روغن داغ ما شاهد كار كرد آرام (بدون ايجاد سر و صدا) مي باشيم .
8 - و در نهايت يكي ديگر از مزاياي مهم استفاده از سيستم ديگ روغن داغ، کارکرد آسان و عدم نياز به تجهيزاتي مانند تله بخار و غيره مي باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی